Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1045 : การถอนวิชา
50113252039
เมื่อ : 11/1/2552 18:38:36
IP : 203.156.70.162
มีผู้เข้าชม 627 ครั้งแล้ว

เราสามารถถอนวิชาที่ติด E ได้ไหมครับ ถ้าได้จะต้องทำอย่างไรหรอครับ มีปัญหากลัวเกรดจะไม่ถึงอ่ะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 12/1/2552 8:58:00
IP : 192.168.1.55

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 31 (1) ว่าไว้ดังนี้
(๑) กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใช้เป็นตัวหารด้วย

เพราะฉนั้นจะถอนไม่ได้ครับ แต่ในระเบียบฯ ข้อที่ 28 ว่าไว้ดังนี้
"รายวิชาใดหากค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ เว้นแต่รายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้"

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้