Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1103 : ย้ายเอกอะครับ
นายพิเชษฐ์ จัตตุวัฒน์
เมื่อ : 20/2/2552 14:33:21
IP : 10.104.8.54
มีผู้เข้าชม 791 ครั้งแล้ว

คือว่าผมส่งใบขอย้ายโปรแกรมวิชาไปอยากรู้ว่าผมต้องไปสอบวัดความรู้หรือป่าวคับแล้วฟังผลตอนไหนแล้ววิชาในเอกเก่าจะต้องเลือกไว้หรือป่าวครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/2/2552 9:46:00
IP : 192.168.1.53

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษา
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกำหนดเกณฑ์ และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑ จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชา
ของนักศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายนี้
๑. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการเปลี่ยน
สาขาวิชาของนักศึกษา ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขอแบบฟอร์มและยื่นได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒ ทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือก ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องคณะที่สังกัดตามสาขาวิชาที่ขอเปลี่ยนสาขาวิชา
๓. ประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เปลี่ยนสาขาวิชา ให้ติดต่อกับสำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการ ลงทะเบียนต่อไป
๔. สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษา ที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเข้าเพิ่มเติม ให้เป็น
ไปตามท้ายประกาศนี้

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 21/2/2552 9:47:00
IP : 192.168.1.53

๑. สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
๒. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
๓. สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 5 ปี
๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค.บ. 5 ปี
๖. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี
๗. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี
๘. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(นานาชาติ) ศศ.บ. 4 ปี
๙. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี
๑๐. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร.บ. 4 ปี
๑๑. สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี
๑๒. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร.บ. 4 ปี
๑๓. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ร.บ. 4 ปี
๑๔. สาขาวิชาดนตรี ศป.บ. 4 ปี
๑๕. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี
๑๖. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี
๑๗. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี
๑๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 4 ปี
๑๙. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วท.บ. 4 ปี
๒๐. สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ. 4 ปี
๒๑. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย) วท.บ. 4 ปี
๒๒. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี


2

๒๓. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี
๒๔. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี
๒๕. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) บธ.บ. 4 ปี
๒๖. สาขาวิชาการบัญชี บช.บ. 4 ปี
๒๗. สาขาวิชาการออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ศป.บ. 4 ปี
๒๘. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี
๒๙. สาขาวิชาการออกแบบ (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ศป.บ. 4 ปี
๓๐. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อส.บ. 4 ปี
๓๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) วท.บ. 4 ปี
๓๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล อส.บ. 4 ปี
๓๓. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) วท.บ. 4 ปี

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้