Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1261 : โอนผลการเรียน
52111316030
เมื่อ : 3/6/2552 23:54:21
IP : 118.172.175.238
มีผู้เข้าชม 577 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าวิชาที่ผมเคยเรียนมาปีที่แล้วเอกวิทยาการคอมแต่ผมมาลงทะเบียนเรียนใหม่เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาสามารถโอนผลการเรียนได้หรือไม่ แต่ผมลงเรียนซ้ำรายวิชาเดียวกันแล้วถ้าผลการเรียนรายวิชาที่ผ่านมาดีกว่ารายวิชาที่เรียนซ้ำใหม่สามารถโอนมาแทนกันได้หรือไม่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/6/2552 10:42:00
IP : 192.168.1.53

นักศึกษาสามารถนำทราบสคริปที่เคยเรียนปี 1 มาขอยกเว้นรายวิชาได้ที่กลุ่มงานทะเบียนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ
(3) ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ

เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน

(1) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ P หรือเทียบเท่า และต้องมีเนื้อหาสาระเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชา ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
(2) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาพิจารณา
(3) จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชา ที่กำลังศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(4) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ 8 (2) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52114043019
เมื่อ : 4/6/2552 16:21:00
IP : 117.47.166.85

แล้วปริญญาที่ไม่จบแต่สอบผ่านมาจากสถาบันอื่นๆล่ะคับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้