Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1264 : เรื่องการรีเกรด/ลงเพิ่ม
50113252060
เมื่อ : 8/6/2552 18:26:24
IP : 119.42.88.103
มีผู้เข้าชม 653 ครั้งแล้ว

อยากถามว่าวิชาที่เราเคยลงแล้วดรอปไว้หรือว่าติด I หรือ E จะต้องทำเรื่องรีเกรดหรือลงเพิ่มอ่ะคับ เพราะถ้าลงเพิ่มจำนวนหน่วยกิตที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวนเกรดเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นและทำให้เกรดเฉลี่ยลดลง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 9/6/2552 9:53:00
IP : 192.168.1.53

กรณี ติด I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
คืถ้าติด I จะต้องให้มีผลการเรียนออกมาก่อน จึงจะขอลงเรียนเพื่อ เปลี่ยนค่าระดับคะแนนได้ครับ

แต่สำหรับ ถ้าได้ผลการเรียนเป็น E หรือ ตก ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนได้ครับกรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ำเพื่อใช้เป็นตัวหารด้วย

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้