Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1271 : ใบแจ้งผลการเรียน
49124043033
เมื่อ : 10/6/2552 19:46:07
IP : 58.137.129.220
มีผู้เข้าชม 1112 ครั้งแล้ว

กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และประสงค์จะขอใบแจ้งผลการเรียนสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2552 8:55:00
IP : 192.168.1.53

นักศึกษาสามารถขอเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนชนิดใดได้บ้าง ถ้ายังไม่สำเร็จการศึกษา

หลักฐานการศึกษาที่สถาบันสามารถออกให้แก่นักศึกษาได้ มีดังนี้คือ

1. ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการให้อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร ใบรับรองนี้มีอายุการใช้ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกให้

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วโดยออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

การขอหลักฐานแสดงผลการศึกษามีวิธีการอย่างไร


ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร
1. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน
2.นำใบคำร้องที่อนุมัติแล้วไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 20 บาท
3.ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการ
4.รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ต้องการจากฝ่ายทะเบียน ตามเวลากำหนดนัดซึ่งอยู่ระหว่าง 1 วัน

นักศึกษาที่ต้องการให้สถาบันออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

1. เขียนใบคำร้อง ขอหลักฐานการศึกษา
2. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมหลักฐ่นประกอบอื่น ๆ ตามความจำเป็น อาทิ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป ใบแจ้งความเอกสารสูญหาย ออกให้โดยสถานีตำรวจเพื่ออนุมัติ
3. นำใบคำร้องที่อนุมัติแล้วไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินในอัตราฉบับละ 100 บาท

4. ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการ

5. รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ต้องการจากฝ่ายทะเบียน ตามเวลากำหนดนัดซึ่งอยู่ระหว่าง 1 วัน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้