Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1275 : ค่าใช้จ่าย
48113252071
เมื่อ : 12/6/2552 15:36:28
IP : 222.123.238.124
มีผู้เข้าชม 629 ครั้งแล้ว

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน การฝึกประสอบการวิชาชีพ ของภาค กศบป. เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/6/2552 14:40:00
IP : 192.168.1.53

สำหรับนักศึกษาที่ไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับ ภาคอี่นใช้ประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค์http://registrar.nsru.ac.th/know/301_declare05.html

ถ้าเป็นวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 200 บาท
ถ้าเป็นวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 300 บาท

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 15/6/2552 14:42:00
IP : 192.168.1.53

ประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้