Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1507 : เรื่องของ...เกียรตินิยม
48113252005
เมื่อ : 11/11/2552 21:16:17
IP : 117.47.140.243
มีผู้เข้าชม 759 ครั้งแล้ว

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับเกียรตินิยม มีดังนี้
1. ปริญญาตรี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

จากข้อความนี้ อยากทราบว่า...หากเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร 4ปี มีเกรดในรายวิชาและเกรดเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้จบภายใน 8 ภาคเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 12/11/2552 12:58:00
IP : 192.168.1.50

ถ้าจบเกิน 8 ภาคเรียน จะไม่ได้เกียรตินิยมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
48113252005
เมื่อ : 12/11/2552 16:08:00
IP : 118.172.184.18

เศร้า...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้