Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1648 : กรุณาติดตามตอบให้ทีเรื่องคืนสภาพนักศึกษา
46123252043
เมื่อ : 1/3/2553 12:38:24
IP : 114.128.246.229
มีผู้เข้าชม 725 ครั้งแล้ว

นักศึกษารหัส 46123252043 รัฐนันท์ สนิทมาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กศ.บป.รุ่น 25 พ้นสภาพไปเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียน มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษา ขอถามดังนี้
1.หากจะขอกลับเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และติดต่อที่ใดบ้าง
2.เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร ณ ปัจจุบันเพื่อขอกลับไปศึกษาจนสำเร็จ
3.ต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ช่วงใด
4.ถ้าหากกลับเข้าศึกษาต่อได้จะต้องเริ่มที่ภาคเรียนใดและ
4.จะต้องลงทะเบียนซ้ำใหม่หรือไม่ (ลงทะเบียนครบหมดทุกวิชาแล้วแต่ยังติด I วิชา 4124902การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ไว้เท่านั้น)
5.หากอาจารย์รับผิดชอบวิชาหรือที่ปรึกษาโปรเจคลาศึกษาต่อไป จะดำเนินการขอส่งงานได้อย่างไร

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2553 9:16:00
IP : 10.114.40.155

1.หากจะขอกลับเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และติดต่อที่ใดบ้าง
ตอบข้อที่ 1 นะครับ หากพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ชำระเงินลงทะเบียนต้องยื่นคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาครับ
2.เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร ณ ปัจจุบันเพื่อขอกลับไปศึกษาจนสำเร็จ
ตอบข้อที่ 2 ต้องคือสภาพนักศึกษา ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 3/2550 จนถึงปัจุบันประมาณ 6,100 บาทครับ
3.ต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ช่วงใด
ตอบข้อที่ 3 ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ จะได้จ่ายเงินน้อยลง เพราะถ้าปล่อยไปก็ต้องจ่ายเงินค่าคืนสภาพนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกภาคเรียนครับ
4.ถ้าหากกลับเข้าศึกษาต่อได้จะต้องเริ่มที่ภาคเรียนใด
ตอบข้อที่ 4 เริ่มตั้งแต่ 3/2552
5.จะต้องลงทะเบียนซ้ำใหม่หรือไม่ (ลงทะเบียนครบหมดทุกวิชาแล้วแต่ยังติด I วิชา 4124902การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ไว้เท่านั้น)
ตอบข้อที่ 5 I วิชา 4124902การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชาเพื่อให้ส่งผลการเรียนให้เรียบร้อยครับ
6.หากอาจารย์รับผิดชอบวิชาหรือที่ปรึกษาโปรเจคลาศึกษาต่อไป จะดำเนินการขอส่งงานได้อย่างไร
ตอบข้อที่ 6 หากอาจารย์รับผิดชอบวิชาหรือที่ปรึกษาโปรเจคลาศึกษาต่อ ให้ติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาครับ...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้