Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1666 : จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2552
49124532017
เมื่อ : 23/3/2553 17:58:01
IP : 118.172.177.38
มีผู้เข้าชม 657 ครั้งแล้ว

ขอถามเรื่องการทำเรื่องขอจบการศึกษาค่ะ
1. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
2. ต้องยื่นเอกสารเมื่อไรคะ
3. แล้วจะต้องไปยื่นเอกสารที่ไหนคะ
รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/3/2553 11:23:00
IP : 10.114.40.100

ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ครับ
1. กรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ดีด ให้ครบถ้วนและตรวจทานให้ถูกต้อง
2. กรณีเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากับในคำร้องนี้ด้วย เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีหนวด ไม่ทำผมปรกหน้า ระดับปริญญาตรีให้สวมครุยปริญญา ระดับอนุปริญญาใส่สูทของมหาวิทยาลัยฯ ระดับสัมฤทธิบัตร, สัมฤทธิบัตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใส่สูทของมหาวิทยาลัยฯ หรือชุดข้าราชการ หรือครุยปริญญาเดิมที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว
4. ด้านหลังรูปถ่าย ให้เขียนชื่อชื่อสกุล สาขาวิชา รุ่น ห้อง และรหัสนักศึกษาให้ชัดเจน ติดใบคำร้อง 1 รูป และแนบใส่ถุงพลาสติก 4 รูป
5. คำร้องต้องผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา และกองคลังมาแล้ว จึงจะสมบูรณ์
6. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาพร้อมกันตามปีการศึกษาหรือรุ่น ให้ยื่นคำร้องรวมกันทั้งห้องหรือหมู่เรียน ไม่รับเป็นรายบุคคล (ยกเว้นนักศึกษาตกค้าง) พร้อมเรียงตามลำดับเลขที่ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาหรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ผู้ที่ไม่ยื่นคำร้องจะไม่เสนออนุมัติผลการศึกษาให้
7. นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตร สัมฤทธิบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา ไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต
8. ระดับปริญญาตรี ต้องแนบซองเปล่า(ซองขาวยาว) ติดแสตมป์ 5 บาท 1 ซอง / ระดับสัมฤทธิบัตร สัมฤทธิบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา แนบไปรษณียบัตร 1 ใบ พร้อมทั้งจ่าหน้าถึงตัวของท่านเองให้เรียบร้อย
แล้วนำเอกสารมายื่นที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 26/3/2553 11:27:00
IP : 10.114.40.100
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : คำร้องขอสำเร็จการศึกษา.pdf | ขนาดไฟล์ : 318,514 KB

แบบฟอร์มขอสำสำเร็จการศึกษาคลิกดาวโหลดได้เลยนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
49124532017
เมื่อ : 26/3/2553 18:40:00
IP : 113.53.208.66

ขอบคุณนะคะที่ช่วยตอบคำถาม

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้