Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1671 : เรื่องการติด I
51115742023
เมื่อ : 24/3/2553 14:55:39
IP : 180.183.86.183
มีผู้เข้าชม 709 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่า ยังมีเกรดที่ติด I อยู่

แต่เกรดในเทอมนี้ไม่ถึงเกณ มีสิทธิ์โดนรีไทมั๊ย

และที่ติด I มีระยะเวลากำหนดออกเกรดมั๊ยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/3/2553 11:01:00
IP : 10.114.40.100

ตรวจสอบจากผลการเรียน.....ยังขาดผลการเรียนอีกหลายวิชาครับต้องรอจนกว่า ผลกการเรียนมาครบทุกวิชา จึงจะสามารถคำนวนทั้งหมดได้ครับ ถ้ามาครบทุกวิชาแล้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม เกิน 2.00 ขึ้นไปก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้ครับ และสำหรับในรายวิชา ที่มีผลการเรียน I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป
I แบบออกเป็น 2 กรณีนะครับ คือ

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้