Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1677 : ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม
52112442061
เมื่อ : 26/3/2553 23:52:38
IP : 118.172.176.156
มีผู้เข้าชม 1183 ครั้งแล้ว

รบกวนถาม ถ้ายังไม่ได้จ่ายค่าเทอม 2/2552 แล้วเกรดไม่ออกใช่หรือเปล่าครับ แล้วมีผลในการที่จะขึ้น ปี 2 หรือเปล่าครับ แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 27/3/2553 8:52:00
IP : 10.114.40.100

ถ้าไม่ชำระเงินลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2552 ทะเบียนจะสั่งให้พ้นสภาพเพราะว่าไม่ลงทะเบียนครับ และจะไม่มีผลกาเรียนส่งมาที่งานทะเบียนแล้วจะมีผลให้ไม่สามารถจองวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553 ได้ครับวิธีการแก้คือ
2.ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2552 ให้มายื่นคำรองขอคืนสภาพนักศึกษา แล้วขอจองรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรียนที่ /2553 ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 14 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52113522015
เมื่อ : 27/3/2553 18:22:00
IP : 124.157.233.21

ถ้าจะกลับไปเรียนต่อแล้วจะต้องไปจ่ายเงินเมื่อไหร่ค่ะ

แล้วจะได้กลับไปเรียนต่อไหมค่ะ

แล้วเกรดจะออกไหมค่ะ


ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 28/3/2553 9:52:00
IP : 10.114.40.100

ขอคืนสภาพนักศึกษาชำระค่ะ ธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน ครับ มายื่นคำรองขอคืนสภาพนักศึกษา แล้วขอจองรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553 ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 14 ครับ สำหรับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2552 ถ้าไม่ได้ชำระเงินลงทะเบียนก็ไม่มีผลการเรียนส่งมาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้