Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1784 : การรักษาสภาพนักศึกษา
49113412010
เมื่อ : 1/6/2553 14:15:54
IP : 180.214.192.89
มีผู้เข้าชม 527 ครั้งแล้ว

การลงทะเบียนจ่ายเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาที่ไม่จบตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ต้องดำเนินการไม่เกินวันที่เท่าไร เดือนอะไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 2/6/2553 9:30:00
IP : 10.114.40.145

นักศึกษาที่มีเหตุจําเปนอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได เมื่อไดศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา

นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๔ วัน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้