Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1805 : ขอรบกวนช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ
49124532017
เมื่อ : 6/6/2553 18:37:15
IP : 118.172.185.158
มีผู้เข้าชม 567 ครั้งแล้ว

1. กศ.บป.จบการศึกษา 3/2552 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.38 มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือเปล่าคะ


2. ถ้ามีสิทธิได้เกียรตินิยม แล้วต้องไปทำเรื่องขอเกียรตินิยมด้วยหรือเปล่าคะ เพราะว่า ตอนนี้ทำเรื่องสำเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าต้องทำเรื่องขอเกียรจินิยม จะต้องไปติดต่อที่ไหนคะตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/6/2553 9:18:00
IP : 10.114.40.110

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและสถาบันแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน ปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 2 ปีและไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ส่วนคุณมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ต้องรอให้เกรดของเทอม 3/2552 มาครบก่อนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้