Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1807 : เกรดวิชาวิจัย
49112492023
เมื่อ : 7/6/2553 12:37:44
IP : 118.173.238.33
มีผู้เข้าชม 901 ครั้งแล้ว

กระผมชื่อนายศุภกร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัสนักศึกษา 49112492023 กระผมคล่องใจในรายวิชา 3504901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ กระผมเรียนเมื่อเทอม 1/2552 และได้เกรดเพียง D ไม่ทราบว่าวิชาวิจัยควรมีเกรดเท่าไรขึ้นไป ผมจะมีปัญหาเรื่องการจบการศึกษาหรือไม่ แล้วควรลงเรียนใหม่หรือไม่ จึงขอความกรุณาจากทะเบียนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/6/2553 11:23:00
IP : 10.114.40.100

เรียนคุณศุภกร คำศรี นรายวิชา 3504901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ กระผมเรียนเมื่อเทอม 1/2552 และได้เกรด D สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ครับไม่ต้องลงเรียนใหม่ ครับ วิชาที่ บังคับ เรื่อง เกรด มีเพียง ฝึกประสบการวิชาชีพครับ ที บังคับต้องมีผลการเรียน เป็น c ขึ้น ครับ ถึงจะสำเร็จการศึกษา ครัับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 8/6/2553 11:26:00
IP : 10.114.40.100

เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับเรื่องผลการเรียน
นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนได้ระดับคะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D จึงจะถือ
ว่าสอบได้ รายวิชาใดหากค่าระดับคะแนนเป็น E ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ เว้น
แต่รายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สำหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C ให้ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่ และถ้าได้ผลการประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้