Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1818 : การขอยกเว้นรายวิชาเรียน
53111316065
เมื่อ : 11/6/2553 10:31:42
IP : 10.112.2.110
มีผู้เข้าชม 1797 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบเกี่ยวกับการขอยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมา
แล้วมีรายวิชาที่เหมือนกันสามารถยกเว้นได้หรือไหม
และถ้าจะขอใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยในสาขาวิชาเดิมเราควรเขียนใบผลการเรียนอย่างไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2553 19:09:00
IP : 10.114.40.100

การยกเว้นการเรียนรายวิชาหมายความว่า

การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากหลักสูตรของสถาบัน จากหลักสูตรซึ่งอนุมัติโดยสภาสถาบันราชภัฎ หรือจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในกลักสูตรของ วิทยาลัยครูที่อยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

นักศึกษาที่สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นักศึกษาที่มีสิทธิยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกสั่งให้ออก จากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย โดยมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และมีคุณสมบัติตรงตามข้อใด ข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบัน

2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน แล้วลาออกจากโปรแกรมวิชาเดิมเพื่อเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาใหม่

3. สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

การยกเว้นการเรียนรายวิชามีเงื่อนไขอย่างไร

เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชามีดังนี้คือ

1. รายวิชาที่ขอยกเว้นต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ค หรือ ผ หรือเทียบเท่า หรือร้อยละ 60

2. รายวิชาที่ขอยกเว้นต้องมีเนื้อหาสาระเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร

3. หากขอยกเว้นในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) รายวิชานั้นต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดว่าควรเรียนใน 2 ปีแรกของระดับปริญญาตรี

4. จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในโปรแกรมที่กำลังศึกษา

5. เมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในโปรแกรมวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

6. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

7. การขอยกเว้นต้องกระทำในภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษา และกระทำได้เพียงครั้งเดียว

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้