Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1847 : เกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียน
52114043099
เมื่อ : 23/6/2553 19:31:05
IP : 222.123.173.12
มีผู้เข้าชม 630 ครั้งแล้ว

ถ้าวิชาที่เราสามารถโอนได้ แต่ตอนลงทะเบียนเราไปกดลงทะเบียน จะต้องทำอย่างไร แล้วเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ขอข้อมูลแบบละเอียด


ตอบโดย คำตอบที่ 1
52114043099
เมื่อ : 23/6/2553 19:33:00
IP : 222.123.173.12

คือวิชาหลักการตลาดผมโอนไปแล้ว แต่ผมกลับไปกดลงทะเบียน ผมจะต้องทำอย่างไรนะคับ ( กลัวคำถามไม่ชัดเจน)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 25/6/2553 8:43:00
IP : 10.114.40.100

การขอถอนรายวิชามีวิธีปฏิบัติดังนี้ ในกรณีที่นักศึกษา ได้เลือกจองรายวิชาที่ได้ รับการยกเว้น เนื่องจากวันที ่มหวิทยาลัย แจ้งให้รับ
ใบแจ้งชำระเงินลงทะเบียนใน ช่วงวันที่ 22 มิ.ย. 1 กค 2553 หานักศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน ก็สามารถมาทำเรื่องขอถอนรายวิชาดังนี้

นักศึกษาที่จะขอถอนรายวิชาจะต้องดำเนินการภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดกำหนด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ

1. เขียนใบคำร้อง ขอถอนรายวิชา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบและเสนอความเห็น

3. นำใบคำร้องไปให้ผู้สอนลงนามอนุญาต

4. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมแนบสำเนาใบลงทะเบียนที่แสดงชื่อรายวิชาที่ขอถอน เพื่อดำเนินการขออนุมัติ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้