Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1871 : ช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะ
49124532017
เมื่อ : 8/7/2553 19:12:19
IP : 118.172.186.146
มีผู้เข้าชม 1303 ครั้งแล้ว

1. จบปี 3/2552 เกรดออกครบทุกวิชาแล้ว ได้เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 3.41 เกรดไม่ต่ำกว่า C และเรียนจบภายในระยะเวลา 4 ปีอยากทราบว่ามีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือเปล่าคะ

2. ถ้ามีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมต้องไปทำเรื่องขอรับเกียรตินิยมหรือเปล่า และไปติดต่อที่ไหนคะ

3. เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องไปติดต่อขอรับเอกสารใดบ้างจากฝ่ายทะเบียน ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทยจะสามารถติดต่อขอรับได้เมื่อไร และจะขอรับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเปล่าคะ

4. ขอถามว่า ใบรับรอง90วัน ใบแทนปริญญาบัตร ใบแจ้งผลการเรียน ใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง ใบรับรองคุณวุฒิ คืออะไรแล้วจำเป็นต้องไปติดต่อขอรับด้วยหรือเปล่าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/7/2553 20:58:00
IP : 222.123.168.128

คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยม ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี หมายถึง ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)

กรณีศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ต้องเรียนครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 และจะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อ 13.2, 13.3
13.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

13.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี


กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 8/7/2553 21:06:00
IP : 222.123.168.128

การได้เกียรตินิยมไม่ต้องทำเรื่องขอรับครับ หาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่อยํ่ในคำตอบก่อนหน้า ก็มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 9/7/2553 12:49:00
IP : 10.114.40.110

ตอบข้อ 3
นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
ส่วนใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ต้องได้ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยก่อนถึงจะทำเรื่องขอได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
noyna
เมื่อ : 9/7/2553 12:53:00
IP : 10.114.40.110

ตอบข้อ 4
ใบรับรองต่าง ๆ นั้น สำหรับจะใช้แทนในกรณีที่นักศึกษารอใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริงค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้