Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1878 : การเทียบโอน
52124033005
เมื่อ : 11/7/2553 21:11:12
IP : 118.172.175.249
มีผู้เข้าชม 591 ครั้งแล้ว

เป็นนักศึกษาภาค กศบป.31 บริหารทรัพยากรมนุษย์เทอมนี้มีเรียนสถิติธุรกิจ ทางที่ปรึกษานำใบผลการเรียนไปเช็คแล้วว่าไม่ต้องเรียนเทียบโอนได้ แต่ว่าปวส.ที่เรียนมาได้เกรด1 ไม่ว่าทราบว่าเทียบโอนได้หรือไม่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 12/7/2553 13:20:00
IP : 10.114.40.100


สำหรับ ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3521101 การบัญชี 1
3521102 การบัญชี 2
4112105 สถิติธุรกิจ
3531101 การเงินธุรกิจ
3541101 หลักการตลาด

แต่สำหรับผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือเคยสอบได้รายวิชาที่สูงกว่ารายวิชาที่กำหนดไว้มาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ายกเว้นไม่ต้องเรียน ครับ ลองตรวจสอบดูในคู่มือนักศึกษานะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้