Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1917 : เกียรตินิยม
50124522018
เมื่อ : 30/7/2553 19:27:04
IP : 110.164.232.189
มีผู้เข้าชม 744 ครั้งแล้ว

ถ้าเกรดเฉลี่ย 3.41 แต่มีรายวิชาที่ได้เกรด D+ อยู่ 1 วิชา อยากทราบว่าจะได้เกียรตินิยมอันดัย 2 รึเปล่าค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/7/2553 10:52:00
IP : 10.114.40.100

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ถ้ามีรายวิชาใดได้ ผลคะแนน เป็น D+ ก็จะไม่ได้เกียรตินิยมทั้ง อันดับ 1 และ อันดับ 2ครับ

ของนักศึกษาที่ถ้ามีคะแนน 3.41 มีรายวิชาได้เกรด D+ ก้ไม่ได้รับเกียรตินิยมครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้