Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2000 : ลงทะเบียน
50114542052
เมื่อ : 24/9/2553 0:17:43
IP : 118.172.176.246
มีผู้เข้าชม 619 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ตอนนี้อยู่ปี 4 แล้วเทอมหน้าเรียนเป็นเทอมสุดท้ายคร๊ะ อยากทราบว่าจาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มในช่วงของ วันเสาร์-อาทิตย์ ได้รึไม่คร๊ะเทอมหน้าต้องออกฝึกงาน วิชาที่ลงเพิ่มเป็นวิชาหมวดศึกษาทั่วไปค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 26/9/2553 9:36:00
IP : 10.114.40.100

1.นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ครับ สำหรับ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต นั้นต้อง ยื่นคำร้องขอมหาวิยาลัยเป็นรายกรณีครับ...(โดยยื่นคำร้องของลงเรียนนอกแผน ครับ)
2.หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

1. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ

1.1 เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ

1.2 เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่

2. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของสถาบันฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น

3. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ

ก็สามารถทำได้เช่นกันตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาด้านบนครับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพิเศษในการขอไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆl

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้