Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2197 : การลงเรียนเพิ่ม
50111046026
เมื่อ : 8/11/2553 10:55:46
IP : 182.93.214.34
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

เทอมสุดท้ายที่จะจบการศึกษาสามารถลงเรียนได้กี่หน่วยกิตครับ แล้วสามารถลงเรียนเพิ่มวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/11/2553 9:30:00
IP : 10.114.40.100

สามารถทำได้ครับโดยการให้หลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
๑. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
๒. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
๓. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้