Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2211 : จะรู้ได้ยังไงว่าเราทำการเพิ่มสำเร็จ
52113492036
เมื่อ : 12/11/2553 12:31:52
IP : 10.99.0.197
มีผู้เข้าชม 563 ครั้งแล้ว

จะรู้ได้ยังไงว่าเราทำการเพิ่มรายวิชาได้สำเร็จ ต้องตรวจสอบยังไง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/11/2553 8:53:00
IP : 10.114.40.100

การเพิ่มรายวิชา หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมจากลงทะเบียน และชำระเงินไปแล้วจำนวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่สถาบันกำหนด ให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้ตารางเรียนและตารางสอนของรายวิชาที่ลงทะเบียนต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเกินให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอเรียนเพิ่ม

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพืจารณาและลงนามเห็นชอบ

3. ยื่นใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการขออนุมัติ

4. รับใบคำร้องคืนที่ฝ่ายทะเบียนตามกำหนดนัด

5. หากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงินได้ต่อไป
หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วน ก็ถือว่าการลงเพิ่มรายวิชาสำเร็สครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้