Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2212 : ลงทะเบียนกับ ภาค กศ.บป. เสาร์ อาทิตย์
52113492036
เมื่อ : 12/11/2553 12:34:20
IP : 10.99.0.197
มีผู้เข้าชม 609 ครั้งแล้ว

เป็นนศ ภาคปกติ ป.ตรี4ปี จะลงทะเบียนกับกศ.บป. ตอนปี3ได้หรือป่าว พอดีเก็บไม่หมดตามแผน ตอนเทอม1เรียนไป13หน่วย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/11/2553 8:45:00
IP : 10.114.40.100

สามารถทำได้ครับโดยการให้หลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
๑. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
๒. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
๓. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ให้นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ ตามที่เป็นอยู่เดิมและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในรายวิชาซึ่งไปขอเรียนร่วม กับนักศึกษาภาคอื่น ๆ ในอัตราตามระเบียบข้อบังคับของนักศึกษาภาคนั้น ๆ โดยในกรณีที่ไปเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ให้ใช้อัตราเดียวกับนักศึกษา
ภาคปกติและกรณีที่นักศึกษาภาค กศ.ยช. ขอเรียนเฉพาะรายวิชานอกแผนการเรียนของตน ให้ชำระเงินเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้