Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2213 : การขอสำเร็จการศึกษา
51123363036
เมื่อ : 12/11/2553 22:16:27
IP : 118.172.159.148
มีผู้เข้าชม 559 ครั้งแล้ว

ถ้าติด E อยู่ตัวนงแต่ขอลงเพิ่มรายวิชาเรียนในเทอมไปแล้วจะทำเรื่องขอจบได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/11/2553 8:47:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาสามารถขอสำเร็จการศึกษาได้ครับ
นักศึกษาที่ทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายหอสมุดเสนอความเห็นตามลำดับ

3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงิน

4. ส่งใบคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล แล้วรอการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่สถาบันกำหนด ฝ่ายทะเบียนจะไม่ดำเนินการเป็นรายบุคคล ยกเว้นบุคคลผู้นั้นเป็นนักศึกษาตกค้าง

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้