Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2214 : ----- เปลี่ยน คณะ -----
53117042005
เมื่อ : 13/11/2553 8:07:27
IP : 118.172.156.34
มีผู้เข้าชม 536 ครั้งแล้ว

ถ้าจะเปลี่ยนคณะที่จะเรียน

จาก วท.บ. เป็น ค.บ. แต่สาขา คณิตศาสตร์ เหมือนเดิม

จะโอนรายวิชาที่เรียนไปแล้วของวท.บ.ได้หมดรึป่าวค่ะ

แต่ของเดิมมี D อยู่ 1 ตัว (ไม่ขอโอนตัวนี้ แต่จะขอเรียนใหม่)

ถ้าเกรดออกมาทั้งหมด จะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมรึป่าวค่ะ

.....


ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/11/2553 8:56:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาต้องการย้ายสาขาวิชาต้อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา

2. มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

3. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

2. วิธีการดำเนินการ

2.1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาเข้าเพิ่ม เติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ 45 คน

2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่มหาิวิทยาลัยกำหนด

2.3 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ

2.4 มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนโปรแกรมวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

สำหรับรายระเอียดเรื่องการประกาศนั้น จะประกาศประมาณ เดือนธันวาคม ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 13/11/2553 9:01:00
IP : 10.114.40.100

ผล คะแนนที่เป็น D สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนได้ครับแต่การลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนค่่ะระดับคะแนนจะไม่มีสิทธิ์ได้ เกียรตินิยม ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้