Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2238 : การขอพักการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
53111316065
เมื่อ : 18/11/2553 9:02:50
IP : 223.205.162.88
มีผู้เข้าชม 569 ครั้งแล้ว

ผมอยากถามถึงเรื่องการรักษาสภาพนักศึกษาว่าถ้าจะเราจะรักษาได้นั้นสามารถรักษาได้ถึงเมื่อไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 18/11/2553 12:53:00
IP : 10.114.40.110

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
นักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาอาจขอลา
พักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
2. นักศึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้