Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2318 : เปิดย้ายเอกย้ายคณะ
53114542041
เมื่อ : 8/12/2553 8:42:00
IP : 223.205.95.134
มีผู้เข้าชม 608 ครั้งแล้ว

จะเปิดย้ายเอกย้ายคณะเมื่อไรค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบาง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/12/2553 9:01:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาที่จะต้องการจะเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา
2. มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา
ถ้านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ทั่วไป จะเรียน วท.บ. ไม่ได้

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 8/12/2553 9:19:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาติดตามดูประกาศเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่ป้ายประกาศหน้า ตึก 14 ครับ หรือ โทร. 056 219100 ต่อ 1200 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 8/12/2553 12:51:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษายื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้