Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2336 : การยื่นคำร้องเรื่องการพินิจจารณาการขอโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 12/12/2553 12:58:39
IP : 223.205.89.109
มีผู้เข้าชม 492 ครั้งแล้ว

กระผมอยากทราบถึงการยืนคำร้องเกี่ยวกับการขอโอนผลการเรียนกระัผมจะสามารถดำเนินการได้ยังไรบ้างครับ
แล้วต้องให้คณบดีคณะอะไรครับในการพินิจจารณาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 16:12:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษารับคำร้องที่คณะวิชาที่นักศึกษาต้องการยกเว้นรายวิชา และเขียนคำร้องพร้อมแนบ
1.ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
2. แนบคำอธิบายรายวิชาที่ได้เรียนมาจากสถาบันอื่น(เฉพาะกรณีที่ยังไม่เคยมีในประกาศผลการเทียบรายวิชาจากสถาบันหรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 16:12:00
IP : 10.114.40.100

นักส่งศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดีของคณะ
ที่ต้องการยกเว้นรายวิชาดำเนินการตามขั้นตอนการยกเว้นรายวิชาตรวจสอบและลงนาม
( ใช้เวลาประมาณ 7 วัน )

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 16:14:00
IP : 10.114.40.100


หากนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นผลการเรียน ที่ฝ่ายการเงิน และนำคำร้องที่ชำระเงินแล้วนักศึกษาส่งคำร้องคืน ที่กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูลการดำเนินการ
จึงเสร็จสิ้นกระบวนการ
ต้องกระทำให้เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

ตอบโดย คำตอบที่ 4
thamanoonj
เมื่อ : 13/12/2553 16:16:00
IP : 10.114.40.100

สำหรับคณะบดีที่พิจารณา ต้องตรวจสอบดูครับ ว่าวิชาที่นักศึกษาต้องการยื่นคำร้องขอเทียบโอน เป็นวิชาของคณะใดครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้