Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2359 : การขอยกเว้นรายวิชาเรียน
53111316065
เมื่อ : 20/12/2553 8:49:29
IP : 10.104.4.26
มีผู้เข้าชม 518 ครั้งแล้ว

กระผมอยากสอบถามเรื่องการขอยกเว้นในรายวิชาเลือกเสรี
ตอนนี้กระผมจะสามารถขอยกเว้นรายวิชาที่เคยเรียนมาได้หรือไม่ครับ แล้วต้องทำยังไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2553 10:41:00
IP : 10.114.40.100

ได้ครับ โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้นๆ ครับ และการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชาให้ยื่นคำร้องภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา หากในกรณีมีเหตุจำเป็อาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้