Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2383 : เอกพละเข้าใหม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรครับ
53112462044
เมื่อ : 28/12/2553 13:36:04
IP : 119.42.88.198
มีผู้เข้าชม 602 ครั้งแล้ว

จะเข้าเรียนเอกพละเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 28/12/2553 14:25:00
IP : 10.114.40.100

มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คนละ 500 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ 100 บาท
3. ค่าออกเอกสารต่าง ๆ ฉบับละ 100 บาท
4. ค่าปรับกรณีลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท
5. ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งละ 1,000 บาท
6. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
7. ค่าประกันของเสียหาย คนละ 500 บาท
8. ค่าโอนผลการเรียน คนละ 200 บาท
9. ค่ายกเว้นรายวิชา
รายวิชาจากการศึกษาในระบบ หน่วยกิตละ 50 บาท
รายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือตามอัธยาศัย รายวิชาละ 250 บาท
10. ค่าเอกสารคู่มือนักศึกษา คนละ 200 บาท
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ภาคเรียนละ 1,500 บาท
ค่าลงทะเบียน 13 18 หน่วยกิตอีก 7,600 บาท ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้