Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2386 : ขั้นตอนการยื่นคำร้องโอนผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 29/12/2553 15:51:03
IP : 223.206.168.11
มีผู้เข้าชม 520 ครั้งแล้ว

กระผมอยากเรียนถามว่าการขอโอนผลการเรียนที่เคยได้รับการศึกษามาจากสาขาวิชาเดิม กระผมควรทำยังไรบ้างครับ
ในการขอโอนผลการเรียน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/12/2553 5:54:00
IP : 223.206.247.18

นักศึกษายังสามารถ ขอยกเว้นวิชาเรียนได้ครับโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกการเรียนในแต่ ละรายวิชาโดยยื่นที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้นๆ ครับ และการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและขอยกเว้นรายวิชาให้ยื่นคำร้องภายใน ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา หากในกรณีมีเหตุจำเป็อาจยื่นคำร้องภายหลังภาคเรียนแรกได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ และให้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดี ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้