Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2406 : การลาพักการเรียน
53111316065
เมื่อ : 7/1/2554 9:12:32
IP : 10.115.7.51
มีผู้เข้าชม 547 ครั้งแล้ว

คือ กระผมอยากสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลาพักการเรียน/การคงสภาพเป็นนักศึกษา ว่าทั้ง2อย่างนี้ แต่ต่างกันอยากไรบ้่างครับอธิบายน่อยครับ
แล้วถ้ากระผมขอลาพักการเรียนติดต่อกัน ทั้ง 2ภาคเรียนเลยกระผมจะต้องยื่นใบคำร้องทั้ง2ภาคเรียนใช่ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 10:28:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคำร้องขอลา พักการเรียน หรือขอคงสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ฝ่ายทะเบียน ภายในเวลาอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มีวิธีการปฎิบัติมีขั้นตอนดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง เรื่องขอลาพักการเรียน

2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบและเสนอความเห็น

3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อขออนุมัติ

4. รับใบคำร้องที่พิจารณาอนุมัติแล้วไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน

5. ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาคหนึ่งโดยมิได้ขอลาพักหรือขอคงสภาพ นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 10:29:00
IP : 10.114.40.150

ถ้ากระผมขอลาพักการเรียนติดต่อกัน ทั้ง 2ภาคเรียนเลยกระผมจะต้องยื่นใบคำร้องทีละภาคเรียนครับ และ ลาพักการเรียนติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ปีการ ศึกษา ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 8/1/2554 10:37:00
IP : 10.114.40.150

ขอแก้ไขคำตอบนิดนะครับ
การขอลาพักการเรียนติดต่อกัน ทั้ง 2 ภาคเรียนจะต้องยื่นใบคำร้องทีละภาคเรียนครับ และ ลาพักการเรียนติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ปีการ ศึกษา ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้