Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2545 : อยากทราบเรื่องการเรียน Summer คับผม
52115792023
เมื่อ : 25/2/2554 23:02:58
IP : 118.172.186.233
มีผู้เข้าชม 644 ครั้งแล้ว

อยากทราบเรื่องการเรียน Summer คับผม
ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ตอนไหน เมื่อไร
ข้อมูลทุกอย่างอ่ะคับ รบกวนหน่อยนะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 27/2/2554 16:11:00
IP : 10.114.40.150

หลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ครับ
1 . การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบทวิคาบ
2. การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการ โดย ให้คณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปิดสอนและสำรวจความต้องการของผู้เรียน แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
3. ในแต่ละรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน
ในกรณีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๓๕ คนต่อ ๑ หมู่เรียน ให้คณะเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี

4. นักศึกษาแต่ละคนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และอาจารย์แต่ละคนจะทำการสอนได้ไม่เกิน ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งเมื่อนับรวมกับการสอนนักศึกษาภาค กศ.ยช. หรือการสอนนักศึกษาภาคอื่นๆ ในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วจะต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๒๔ คาบ
5 ให้นำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศในภาคเรียนปกติ ที่นอกเหนือจากข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
6 ให้การรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (เก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 27/2/2554 16:15:00
IP : 10.114.40.150

วันที 14 มีนาคม 2554 ถ้านักศึกษาประสงค์ขอเรียน ภาคฤดูร้อน ติดต่อ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนอาคาร 14 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
52115792023
เมื่อ : 1/3/2554 10:06:00
IP : 182.52.145.143

ขอบคุงคัฟสำหรับข้อมูล...มีเวปรายละเอียดให้อ่านคราวๆมั้งป่าวคับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้