Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2574 : มส.
น.ส.นันทกานต์ สังเกตุใจ
เมื่อ : 7/3/2554 12:50:10
IP : 223.207.152.147
มีผู้เข้าชม 588 ครั้งแล้ว

หมดสิทธิ์สอบ.ต้องทำอย่างไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/3/2554 16:52:00
IP : 10.114.40.150

อาจารย์ส่งหมดสิทธ์สอบมา งานทะเบียนจะมีประกาศแจ้งผลการเรียนให้ทราบอีกครั้งครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 7/3/2554 17:05:00
IP : 10.114.40.150

มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดครับ
ข้อ ๖ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาและจะมีสิทธิ์ขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) กรณีที่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สอบ
ข้อ ๗ นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
(๑) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) พิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สอบ
(๒) มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาแต่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลเนื่องจากเหตุจำเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอรับการประเมินผลในรายวิชาที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา ถัดไป โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณา
กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาได้ ให้นักศึกษาผู้นั้นไปพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้ารับการประเมินผลตามกระบวนการและเวลาที่กำหนดภายในภาคการศึกษาถัดไป
กรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการขอเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษาต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) พิจารณาอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการประเมินผล กรณีคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) อนุญาต ให้นักศึกษาผู้นั้นไปขอรับการประเมินผลตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
กรณีนักศึกษาไม่มาติดต่อขอยื่นคำร้องขอรับการประเมินผลภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสามหรือคณะกรรมการตามข้อ ๖(๒) ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินผล หรืออนุญาตให้เข้ารับการประเมินผลแต่นักศึกษาไม่เข้ารับการประเมินผลตามกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี

นักศึกษาสนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบวัดผลปี 2550 คลิกที่นี่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้