Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2590 : จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกหรือไม่
53117042009
เมื่อ : 10/3/2554 7:48:01
IP : 10.99.1.211
มีผู้เข้าชม 561 ครั้งแล้ว

ดิฉันยังลงทะเบียนไม่ครบขาดไปสองหน่อยกิต ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดเพิ่มหรือไม่ และถ้าไม่เปิดดิฉันจะลงเรียนเพิ่มได้อย่างไร (ภาคปกติ 1/2554)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/3/2554 10:33:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับการลงทะเบียนเรียนนอกแผนนั้นมี หลักการเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติมีดัวต่อไปนี้ครับ
ด้วยปรากฏว่านักศึกษาบางส่วนมีความจำเป็นต้องขอเรียนบางรายวิชานอกแผนการ เรียนปกติ ของโปรแกรมวิชา นั้น ๆ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากต้องเรียนวิชานั้นซ้ำเนื่องจากได้รับผลการเรียนเป็น E ได้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ หรือขอยกเลิกการเรียนวิชาดังกล่าว หรืออื่น ๆ จึงจำเป็นต้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวนอกแผนการเรียนปกติ
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและอนุเคราะห์ให้แก่นักศึกษา ตามสมควร มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติในกรณีการเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษ นอกแผนการเรียนปกติไว้ดังนี้
๑. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติดังกล่าว เปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทเดียวกันในกลุ่มอื่น ๆ ในปีการศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษากลุ่มที่เปิดสอน วิชานั้น ๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษา
นั้น ๆ หรือปีการศึกษาถัดไปแต่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทอื่น ๆ เช่น ภาคปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ให้นักศึกษาดังกล่าวสามารถขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได้ โดยชำระเงินค่าหน่วยกิตในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วมนั้น ๆ โดยค่าหน่วยกิตของนักศึกษา กศ.ยช. ให้ชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ
ดังนั้น ในกรณีที่มีวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปีการ ศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไปของนักศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้เปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
๒. ในกรณีนอกเหนือจากข้อ ๑ คือตลอดปีการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติและปีการ ศึกษาถัดไปไม่มีการเปิดสอนวิชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติ ให้แก่นักศึกษากลุ่มใด ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง ต่อคณะที่สังกัดเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกเหนือ แผนการเรียนปกติให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเปิดสอนให้ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 10/3/2554 10:36:00
IP : 10.114.40.150

จากหลักการด้านบน นักศึกษาสามารถขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการเรียนได้ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้