Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2592 : (C+)คือเกรดมีวงเล็บและค่าแนนรวม=0
51115783014
เมื่อ : 10/3/2554 10:54:03
IP : 223.205.141.193
มีผู้เข้าชม 745 ครั้งแล้ว

พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3หน่วยกิจ ค่าคะแนน 0
เกรด (C+) คะแนนรวม 0 คือยะงไงคับไม่เข้าใจ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/3/2554 14:08:00
IP : 10.114.40.150

เนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะ
ในกรณีผู้เข้าศึกษาแขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ต้องเรียนวิชา 5572107 พื้นฐานคณิตศาสาตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อนเรียนวิชา 5573104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรม ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้