Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2618 : เกณฑ์ของการรีทาย
51114512002
เมื่อ : 15/3/2554 16:55:52
IP : 118.172.184.249
มีผู้เข้าชม 911 ครั้งแล้ว

อยากทราบเกณฑ์ของเกรดในการโดนรีทายของแต่ละชั้นปีครับ

ปี1-4 ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 17/3/2554 16:32:00
IP : 10.114.40.110

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้