Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2788 : ขอสำเร็จการศึกษา
50114522056
เมื่อ : 2/6/2554 19:43:03
IP : 118.172.182.36
มีผู้เข้าชม 583 ครั้งแล้ว

ผมลงเรียนเพิ่มเทอมนี้เปนเทอมสุดท้ายถ้าทำเรือ่งจบภายในเดือนนี้ได้หรือเปล่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/6/2554 9:42:00
IP : 10.114.40.150

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใดจำต้องยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาครับโดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ครับ
1. เขียนใบคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเสนอความเห็นตามลำดับ

3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่และกองพัฒนานักศึกษา

4. ส่งใบคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แล้วรอการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่สถาบันกำหนด

5. หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุใดก็ตาม แบบคำร้องฉบับนี้จะเป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบคำร้องของสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไปที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 6/6/2554 16:40:00
IP : 10.114.40.110

ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งได้เลยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้