Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2839 : เกียรตินิยม
50112112027
เมื่อ : 29/6/2554 10:04:43
IP : 49.49.82.132
มีผู้เข้าชม 23931 ครั้งแล้ว

ถ้าได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.49 แต่เคยติด I จะได้เกียรตินิยมมั้ยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
50112112027
เมื่อ : 29/6/2554 10:08:00
IP : 49.49.82.132

เพิ่มเติมนะคะ...คือแก้ I แล้วได้ B+ คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 29/6/2554 13:27:00
IP : 10.114.40.150

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ถ้ามีรายวิชาใดได้ ผลคะแนน เป็น D+ ก็จะไม่ได้เกียรตินิยมทั้ง อันดับ 1 และ อันดับ 2ครับ


ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 29/6/2554 13:27:00
IP : 10.114.40.150

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
3. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ถ้ามีรายวิชาใดได้ ผลคะแนน เป็น D+ ก็จะไม่ได้เกียรตินิยมทั้ง อันดับ 1 และ อันดับ 2ครับ


ตอบโดย คำตอบที่ 4
thamanoonj
เมื่อ : 29/6/2554 13:28:00
IP : 10.114.40.150

ถ้านักศึกษามีการเรียน 3.49 ก็จะได้ เกียรตินิยมอันดับ 2 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 5
50112112027
เมื่อ : 30/6/2554 10:16:00
IP : 49.49.89.144

ขอบคุณสำหรับคำตอบนะค่ะ...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้