Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2840 : ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนล่าช้า
52112502094
เมื่อ : 29/6/2554 10:29:17
IP : 180.183.59.166
มีผู้เข้าชม 897 ครั้งแล้ว

ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนล่าช้า ต้องทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/6/2554 9:24:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษารับคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล้าช้าที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบน้ำคำร้องมายื่นที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 ครับ หลังจากนั้นนำคำร้องพร้อมแนบใบนว.3 ไปยื่นชำระเงินที่ฝ่ายการเงินครับ

นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา(โดยเสียค่าปรับ)ให้ชำระเงินได้ไม่เกินวันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนหลังกำหนดในภาคการศึกษานั้นๆ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จะชำระเงินได้วันสุดท้ายคือวันที่ 14 กันยายน 2554 ครับการขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องเสียค่าปรับนับเริ่มปรับค่าลงทะเบียนหลักกำหนด คือวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปครับและปรับวันบะ 20 บาทครับ และหากผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษาไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนจะถือว่าเป็นโมฆะทุกรายวิชาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้