Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2844 : ปัญหาการขอเปิด หมู่เรียน พิเศษ เพิ่ม
52112482010
เมื่อ : 29/6/2554 16:36:26
IP : 1.46.151.165
มีผู้เข้าชม 1662 ครั้งแล้ว

ผมได้ติด I วิชาภาษาอังกฤษ ตอนปี 1 เทอม 2 เพราะไม่ได้มาสอบกลางภาค และภายหลังต่อมาผมได้มาติดต่อขอสอบกับ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์บอกว่าได้เกรด D แล้วอาจารย์ก็ได้ส่งเกรด แต่เกิดปัญหาบางอย่างทำให้ฝ่ายทะเบียนปรับเกรดเป็น E และผมก็ได้ปรึกษากับอาจารย์ อาจารย์บอกว่าถ้าติด E ก็ต้องลงเรียนใหม่อย่างเดียว แล้วอาจารย์บอกว่าให้เขียนคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ และเมื่อผมเขียนแบบขอเปิดหมู่เรียนพิเศษแล้ว อาจารย์บอกว่าฝ่ายทะเบียนไม่เปิดให้ ต้องรอให้อยู่ปี 4 ก่อน เนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ปี 3 แล้วจึงอยากขอความกรุณาฝ่ายทะเบียนช่วยตอบให้หน่อยว่า ทำไมผมจึงเปิดหมู่เรียนพิเศษไม่ได้เมื่อผมได้ตกลงกับอาจารย์เรียบร้อยแล้ว แล้วถ้ารอถึงปี 4 ผมจะเปิดหมู่เรียนพิเศษได้จริงแบบที่อาจารย์เขาบอกไหม
เนื่องด้วยเหตุนี้จึงรบกวนสอบถามเพื่อให้เข้าใจ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/7/2554 9:10:00
IP : 10.114.40.150

การเปิดหมู่เรียนพิเศษมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติดังกล่าว เปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทเดียวกันในกลุ่มอื่น ๆ ในปีการศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษากลุ่มที่เปิดสอนวิชานั้น ๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ หรือปีการศึกษาถัดไป แต่มีเปิดสอนให้แก่นักศึกษาประเภทอื่น ๆ เช่น ภาคปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่น ๆ ให้นักศึกษาดังกล่าวสามารถขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่น ๆ นั้นได้ โดยชำระเงินค่าหน่วยกิจในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วมนั้น ๆ ได้ โดยค่าหน่วยกิจของนักศึกษา กศ.ยช. ให้ชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ
ดังนั้น ในกรณีที่มีวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ หรือในปีการศึกษาถัดไปของนักศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาติให้เปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ
2.ในกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 คือตลอดปีการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนปกติ และปีการศึกษาถัดไปไม่มีการเปิดสอนวอชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติให้แก่นักศึกษากลุ่มใด ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อคณะที่สังกัด เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกเหนือแผนการเรียนปกติให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดสอนให้ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้