Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 297 : เพิ่มวิชานอกแผน
47113152017
เมื่อ : 28/1/2551 20:25:25
IP : 203.113.45.197
มีผู้เข้าชม 713 ครั้งแล้ว

ตอนนี้เป็นนักศึกษาภาคปกติแต่ถ้าต้องการเพิ่มวิชาเรียนนอกแผนการเรียนแล้วไปเรียนในภาคกศ.บปได้หรือเปล่าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 29/1/2551 11:12:00
IP : 10.114.1.253
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.pdf | ขนาดไฟล์ : 78,231 KB

หลักเกณฑ์ที่นักศึกษาพิเศษภาคหนึ่ง (ปกติ, กศ.ยช., กศ.บป.) จะขอไปลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาอีกภาคหนึ่ง ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้
๑. เป็นการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายตามแผนการเรียนของนักศึกษาพิเศษหรือหลังจากนั้นและ
๑.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพื่อแก้ จ. หรือ E หรือ
๑.๒ เป็นรายวิชาที่ภาคเรียนนั้นไม่มีเปิดสอนในภาคที่นักศึกษาพิเศษกำลังศึกษาอยู่
๒. เมื่อนับจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาพิเศษผู้นั้น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย ฯ สำหรับนักศึกษาพิเศษนั้น
๓. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ฯ
....สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน หรือเข้าดูในwebของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลครับ หมดเขต การยื่อนคำร้องขอเรียนนอกแผน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 สำหรับภาค กศ.บป. นะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้