Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2986 : เมื่อไหร่เกรดจะออกค่ะ
51112032019
เมื่อ : 4/10/2554 18:48:25
IP : 110.77.186.149
มีผู้เข้าชม 611 ครั้งแล้ว

เมื่อไหร่เกรดที่ติด I อยู่จะออกค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/10/2554 14:23:00
IP : 10.114.40.150


I (Incomplete) มีอยู่ด้วยกันเป็น 2 กรณีครับคือ
1. กรณีที่นักศึกษาทำงานไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณากำหนดระยะเวลาทำงานของนักศึกษา หากยังทำงานไม่สมบูรณ์ตามกำหนดระยะเวลา ให้พิจารณา
ประเมินจาก ผลคะแนนที่มีอยู่แล้ว และให้ดำเนินการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป (เช่นหากติดในภาคเรียนที่ 1/2554 ก็ให้แก้ให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2/2554)
2. กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป(หมายถึงถ้าไม่ได้เข้าสอบในภาคเรียนที่ 1/2554
ให้ยื่นเรื่องขอสอบภายใน 15 วันของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554)กรณีที่นักศึกษาไม่มายื่นคำร้องขอสอบภายใน 15 วัน งานทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น E

สำหรับการส่งผลการเรียนนั้นให้นักศึกษาที่ ยังมีผลการเรียนเป็น I ติดตามผลการเรียนโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น I เพื่อทำการแก้แล้วเมื่อ
ทำงานหรืออาจารย์พิจารณาคะแนนเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะเป็นผู้ส่งผลการเรียนมาที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้