Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3276 : ไม่มีรายชื่อในระบบ
นายรักสกุล สิงห์โตทอง
เมื่อ : 2/3/2555 17:39:26
IP : 101.51.84.216
มีผู้เข้าชม 429 ครั้งแล้ว

คิอว่า เรียนอยู่ปี 1 และ ไม่มีรายชื่อในทะเบียน ทราบจากอาจารย์ที่สอนรายวิชา  เมื่อจะส่งเกรดคะแนน ไม่สามารถส่งได้ อาจารย์บอกว่า ไม่มีรายชื่อในทะเบียน ลงทะเบียนล่าช้าไปแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎรายชื่อในทะเบียน 54111576070 +

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/3/2555 9:43:00
IP : 10.114.40.93

ตรวจสอบข้อมูลแล้วครับนักศึกษามีข้อมูลการจองรายวิชาสำหรือภาคเรียนที่ 2/2554 แล้วครับโดยมีวิชาที่ลงทะเบียนดังด่อไปนี้ ครับ หากมีวิชาใดขาดไปนักศึกษาิกรุณาติดต่อที่งานทะเบียนด่วนครับ
10 2/2554 08
1020023 1001101 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 09 แล้ว R:ปกติ
11 2/2554 01
2020033 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 07 แล้ว R:ปกติ
12 2/2554 02
3020099 4221101 เคมี 1 3(3-0-6) 01 แล้ว R:ปกติ
13 2/2554 02
3020100 4221102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-2-1) 02 แล้ว R:ปกติ
14 2/2554 01
3050094 9000001 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2(2-0-4) 11 แล้ว R:ปกติ
15 2/2554 08
3080127 1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2(1-2-3) 04 แล้ว R:ปกติ
16 2/2554 01
3090048 4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 04 แล้ว R:ปกติ
17 2/2554 02
3090049 4261101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 02 แล้ว R:ปกติ
18 2/2554 02
3090050 4261601 ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-2-1) 02 แล้ว R:ปกติ


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้