Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3551 : ให้ผู้อื่นรับใบสำเร็จการศึกษาแทนได้หรือไม่
51112402003
เมื่อ : 7/6/2555 14:21:35
IP : 124.122.25.232
มีผู้เข้าชม 487 ครั้งแล้ว

นศ.เพิ่งสำเร็จการศึกษา ในการรับวุฒิ ให้ผู้อื่นรับแทนได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/6/2555 10:19:00
IP : 10.114.40.86

สามารถให้มารับแทนได้ครับโดยทำหนังสือมอมอำนาจให้แก่ผู้รับมอมมาดำเนินการรับเอกสารแทนได้ครับโดยปฏิบัติดังนี้
1.ผู้มอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ /บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้กับผู้รับมอบฉันทะ นำไปมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันรับเอกสารฯ ด้วย

2.ผู้รับมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มอบให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันรับเอกสารฯ พร้อมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริงด้วย

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51112402003
เมื่อ : 28/6/2555 9:15:00
IP : 124.122.204.230

ขอบคุณค่ัะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้