Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3561 : ย้านแผนการเรียน
55112662042
เมื่อ : 11/6/2555 12:54:32
IP : 49.48.189.14
มีผู้เข้าชม 600 ครั้งแล้ว

หนูจะขอย้ายแผนการเรียนจากศศบ.อังกฤษ ไปเรียน ปกครองท้องถิ่น ได้ไหมค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2555 16:12:00
IP : 10.114.40.96

ด้วยปรากฏว่ามีนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้าศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ ขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา เพื่อให้ตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาไว้ ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา

1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

1.4 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

2. วิธีการดำเนินการ

2.1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ 45 คน

2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

2.3 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ

2.4 สถาบันประกาศผลการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนโปรแกรมวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

อนึ่งการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว และผู้ที่เปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต้องรับผิดชอบตนเองในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อาจต้องเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของโปรแกรมวิชาใหม่ อันอาจทำให้ต้องจบการศึกษาภายหลังกรณีปกติได้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

นักศึกษาติดตามประกาศจากสำนักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียนจะประกาศให้ทราบช่วง ธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55112662042
เมื่อ : 13/6/2555 9:24:00
IP : 10.104.4.114

ดำเนินการตอนนี้เลยได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 14/6/2555 9:10:00
IP : 10.114.40.91

ครับ ดำเนินการตามนี้เลย

ตอบโดย คำตอบที่ 4
55112662042
เมื่อ : 16/6/2555 11:30:00
IP : 180.180.135.114

แล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้