Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3707 : ย้ายเอก
55112662042
เมื่อ : 6/9/2555 23:20:52
IP : 223.205.91.124
มีผู้เข้าชม 410 ครั้งแล้ว

หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ จะทำการย้ายเอกตอนเทอม 2 ได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/9/2555 8:42:00
IP : 10.114.40.86

ด้วยปรากฏว่ามีนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้าศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ ขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา เพื่อให้ตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาไว้ ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา

1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

1.4 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

2. วิธีการดำเนินการ

2.1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ 45 คน

2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

2.3 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ

2.4 มหาวิทยาลัยประกาศผลการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนโปรแกรมวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 7/9/2555 8:42:00
IP : 10.114.40.86

โดยประกาศดังกล่าวจะประกาศช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้