Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3770 : การรีเกรดกับเกียรตินิยม
53111356115
เมื่อ : 1/10/2555 10:56:21
IP : 182.53.168.78
มีผู้เข้าชม 565 ครั้งแล้ว

ถ้าเรียน ค.บ. 5 ปี สามารถที่จะรีเกรดได้ไหมคะ 
แล้วถ้าเราอยากได้เกียรตินิยมเกรดที่ออกมาห้ามมีตัวอะไรมั่งคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 2/10/2555 10:41:00
IP : 10.114.40.88

สำหรับภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง

5. กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับหลักสูตร 5 ปี ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้