Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3815 : คืนพ้นสภาพนักศึกษาเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอม
55114632073
เมื่อ : 21/10/2555 19:14:42
IP : 223.204.233.80
มีผู้เข้าชม 566 ครั้งแล้ว

คือยังนี้ต้องลงเรียนใหม่หรือยังไงค่ะบอกหน่อย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/10/2555 21:27:00
IP : 119.42.92.9

กาไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/25555 จะไม่สมารถคืนสภาพได้ครับ
เนื่องจาก
การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
(๑) นักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่งก็ได้ เมื่อได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา โดยยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดการลาพักการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

กรณีนี้นักศึกษา ควรติดต่อที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้