Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3890 : ทำเรื่องจบ
54115893006
เมื่อ : 15/11/2555 17:22:46
IP : 10.99.11.93
มีผู้เข้าชม 436 ครั้งแล้ว

ทำเรื่องจบได้เมื่อไรคับและจะหมดเขตการทำเมื่อไรคับ
ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/11/2555 8:51:00
IP : 10.114.40.94

36 : การขอสำเร็จการศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร [ไปบนสุด]

นักศึกษาที่ทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเสนอความเห็นตามลำดับ

3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่และกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 500 บาท

4. ส่งใบคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แล้วรอการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่ คือภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา (เช่นถ้าสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ก็ให้ส่งในภาคเรียนนั้นครับ)

5. หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุใดก็ตาม แบบคำร้องฉบับนี้จะเป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบคำร้องของสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไปที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้